Case studies

Khách hàng của chúng tôi

Khám phá các công ty, doanh nghiệp đã thành công trong các lĩnh vực khác nhau bằng cách sử dụng Tanaza WiFiBridge4Digital

Caffè Moak

Italian Food Trucks

Wi-Fi for libraries

LSD University

Eksaip

White Label Partner

Tacira Technologies

REKOM

Carosello 3000

Nauinfor

SalonGuru
Case studies

Our customers

Discover companies like yours who are successful in different sectors using Tanaza WiFiBridge4Digital

Caffè Moak

Italian Food Trucks

Wi-Fi for libraries

LSD University

Eksaip

White Label Partner

Tacira Technologies

REKOM

Carosello 3000

Nauinfor

SalonGuru