WiFi Guest Access > Free social WiFi


Đăng nhập với mạng xã hội


Tanaza cho phép đăng nhập WiFi thông qua phương tiện truyền thông xã hội và các nhà cung cấp nhận dạng chính khác, để bạn thu thập dữ liệu cá nhân của khách hàng khi họ kết nối với điểm phát sóng miễn phí của bạn. Các công cụ thu thập dữ liệu của Tanaza, phục vụ cho việc tạo khách hàng tiềm năng và để thu thập số lượng lớn thống kê và thông tin chi tiết về WiFi.Dùng thử ngay


Tạo khách hàng tiềm năng mới với mạng xã hội

Triển khai chứng thực với mạng xã hội giúp mọi loại hình kinh doanh tăng khả năng hiển thị xã hội và tăng nhận thức về thương hiệu.

Thông qua Trang chào Splash page chứng thực Wi-Fi của Tanaza, bao gồm khả năng đăng nhập xã hội và nhiều tính năng khác, người dùng có thể đăng nhập bằng mạng xã hội yêu thích của mình: Facebook, Twitter, Google+, Linkedin, Instagram, Windows Live và VKontakte

Tanaza tuân thủ 100% các chính sách của Facebook. Khách hàng sử dụng Wi-Fi được khuyến khích đăng ký tại địa điểm trên Facebook; Sau khi kết nối, họ có thể tương tác với Trang Facebook doanh nghiệp và Like (tùy chọn).


Tìm hiểu thêm về WiFi analytics


Chứng thực bằng Facebook

Ứng dụng Facebook do Tanaza phát triển cho phép người dùng kết nối với mạng Wi-Fi bằng Đăng nhập Facebook cũng như Đăng ký Facebook. Nhờ có sự tham gia tiến bộ của Wap, người dùng được khuyến khích để đăng ký trên mạng để kết nối và sau đó được chuyển hướng đến Trang Facebook của Business.

Trên Trang Facebook, họ có thể tương tác miễn phí 100% với thương hiệu - bằng cách đọc dòng thời gian của Trang Facebook, chia sẻ câu chuyện và tặng Like cho Trang Facebook.

Các tài khoản Wi-Fi sẽ không bị kẹt trong quá trình xác thực và bạn sẽ tăng tỷ lệ tương tác của mình!


Chăm sóc và thu hút khách hàng

Mạng xã hội làm tăng kết quả của quá trình nuôi dưỡng chì. Nó nâng cao trải nghiệm của khách hàng và cung cấp dữ liệu để đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu. Wi-Fi xã hội giúp bạn tạo ra nhiều chuyển đổi trực tuyến và ngoại tuyến hơn. Wi-Fi xã hội cũng hỗ trợ mọi loại chiến dịch tiếp thị khách hàng thân thiết.

Khách hàng đã tham gia khi kết nối với Wi-Fi khiến họ có nhiều khả năng đánh giá cao các ưu đãi / giảm giá, làm quen với thương hiệu, khuyến khích mua hàng và tương tác với thương hiệu trên phương tiện truyền thông xã hội.


Tiếp tục

WiFi Guest Access > Free social WiFi


Free social WiFi


Tanaza allows WiFi login through social media and other major identity providers, so that you collect your clients’ personal data when they connect to your free hotspot. Tanaza’s data capturing tools serve for lead generation and to collect large amounts of WiFi statistics and insights.Try it now


Generate new leads with social WiFi

Deploying Social Wi-Fi helps any type of business boost its social visibility and increase brand awareness.

Through Tanaza’s Wi-Fi Authentication Splash Page, that includes social login capabilities and many other features, users can log in using their favourite social network: Facebook, Twitter, Google+, Linkedin, Instagram, Windows Live and VKontakte

Tanaza is 100% compliant with Facebook policies. Wi-Fi clients are encouraged to check-in at the venue on Facebook; once connected, they can interact with the business Facebook Page and Like it (optional).


Learn more about WiFi analytics


Authenticate using Facebook

The Facebook application developed by Tanaza allows users to connect to a Wi-Fi network using Facebook Login as well as Facebook Check-in . Thanks to “progressive engagement”, users are encouraged to “check-in” to connect, and are then redirected to the Business’ Facebook Page.

On the Facebook Page, they are 100% free to interact with the brand – by reading the Facebook Page timeline, sharing stories, and giving a Like to the Facebook Page.

The Wi-Fi clients won’t be stuck during the authentication process and you will boost your engagement rate!


Nurture and engage customers

Social Wi-Fi increases the results of the lead nurturing process. It enhances the customers’ experiences and provides data to make data-driven decisions. Social Wi-Fi helps you generating more on-line and off-line conversions. Social Wi-Fi also supports every kind of loyalty marketing campaign.

Customers are engaged while connected to Wi-Fi making them more likely to appreciate discounts/offers, familiarize them with a brand, incentivize to make a purchase and to interact with the brand on social media.


Up next