Why Tanaza


Quảng bá thương hiệu với hệ thống Wi-Fi


Nhiều doanh nghiệp đang chuyển chiến thuật quảng cáo từ quảng cáo kỹ thuật số truyền thống sang Quảng cáo WiFiTại sao quảng cáo WiFi quan trọng??

Với thị trường WiFi đang phát triển hiện đang ở đỉnh cao, các điểm truy cập WiFi đã trở thành phương tiện ưa thích để các doanh nghiệp tham gia với khách hàng và tăng nhận thức về thương hiệu của họ.

Một trong những điều tuyệt vời nhất khi cung cấp kết nối Wi-Fi tại vị trí của bạn là bằng cách định cấu hình đúng trang chào splash page của bạn, bạn có thể thu thập dữ liệu hữu ích, quảng bá thương hiệu của mình, tiết kiệm ngân sách quảng cáo và nhắm mục tiêu chặt chẽ hơn một nhóm người dùng thích hợp với quảng cáo tùy chỉnh và các chương trình khuyến mãi, để khuyến khích họ tương tác với doanh nghiệp của bạn.


Làm cách nào để tận dụng WiFi như một công cụ quảng cáo?

Nếu bạn cung cấp WiFi tại địa điểm của bạn, bạn biết rằng bạn đang cung cấp một dịch vụ mong muốn mà hầu hết khách hàng của bạn sẽ được hưởng lợi. Vì hầu hết có khả năng kết nối với mạng của bạn, điểm truy cập WiFi của bạn là phương tiện để quảng bá doanh nghiệp của bạn miễn phí! Đây là thời điểm thích hợp để khuyến khích khách hàng mới tham gia với thương hiệu của bạn và thúc đẩy lòng trung thành của thương hiệu với những người hiện có của bạn. Ý tưởng đằng sau quảng cáo WiFi là bạn có thể nhắm mục tiêu đúng đối tượng, vào đúng thời điểm - rất có thể, trong khi tại địa điểm của bạn khi họ sẵn sàng mua hoặc chia sẻ phản hồi của họ về vị trí của bạn với bạn bè của họ. Trang xác thực mạng của bạn, còn được gọi là trang chào splash page, là nơi bạn sẽ hiển thị các quảng cáo được nhắm mục tiêu của mình, cho dù chúng ở định dạng hình ảnh hoặc video. Dựa trên dữ liệu bạn đã thu được về khách hàng của mình, bạn có thể chọn những gì họ sẽ thấy khi họ đăng nhập vào mạng của bạn; họ sẽ tự động xem bất kỳ loại quảng cáo nào bạn chọn để hiển thị chúng trong một khoảng thời gian được chỉ định trước khi được cấp quyền truy cập vào WiFi của bạn.


Learn more about advertisement-based WiFi

Hiển thị quảng cáo của bạn trên trang chào splash page của Tanaza

Nhiều khách hàng của chúng tôi chọn Tanaza cho trang chào splashpage WiFi cá nhân. Một trang chào splash page có thể được coi là một không gian quảng cáo có giá trị cho phép các doanh nghiệp tham gia với khách hàng của họ với nội dung phù hợp, vào đúng thời điểm. Nhờ tính năng tích hợp này, bao gồm trình chỉnh sửa, bạn có thể tùy chỉnh trang chào splash page của mình bằng cách thêm nền, logo và quảng cáo hình ảnh hoặc video và phương thức xác thực ưa thích của bạn cho khách hàng của bạn (ví dụ: Facebook, Twitter, LinkedIn).


Learn more about the splash page editorWhy Tanaza


Advertise your brand using WiFi


Many businesses are shifting their advertising tactics from traditional digital advertising towards WiFi Advertising.Why is WiFi advertising important?

With the developing WiFi market now at its peak, WiFi hotspots have become the preferred medium for businesses to engage with their clients and increase their brand awareness.

One of the greatest things about offering a Wi-Fi connection at your location is that by properly configuring your splash page you can collect useful data, promote your brand, save on your advertising budget and target more closely a niche group of users with customized advertisements and promotions, in order to encourage them to interact with your business.


How to leverage WiFi as an advertising tool?

If you offer WiFi at your location, you know that you are offering a much-wanted service that most of your customers will benefit from. Since most are likely to connect to your network, your WiFi hotspot is the medium to promote your business for free! This is the right moment to encourage new customers to engage with your brand and to foster brand loyalty with your existing ones. The idea behind WiFi advertising is that you can target the right audience, at the right time – most likely, while at your location when they are willing to buy or share their feedback about your location with their friends. Your network’s authentication page, also known as splash page, is the place where you will display your targeted advertisements, whether they are in image or video format. Based on the data you have obtained about your customer, you can choose what they will see when they log onto your network; they will automatically see whichever type of advertisement you choose to show them for a designated amount of time before being given access to your WiFi.


Learn more about advertisement-based WiFi

Display your advertisements on the Tanaza splash page

Many of our clients choose Tanaza for its personalizable WiFi splash page. A splash page can be considered a valuable promotional space that enables businesses to engage with their clients with the right content, at the right time. Thanks to this built-in feature, which includes an editor, you can customize your splash page by adding a background, a logo, and image or video advertisements and your preferred authentication method for your customers (i.e. Facebook, Twitter, LinkedIn).


Learn more about the splash page editor