WiFi Guest Access > WiFi analytics dashboard


Trang quản trị phân tích dữ liệu thu thập


Trang quản trị phân tích của chúng tôi cho phép bạn thu thập và phân tích dữ liệu WiFi và hiểu rõ hơn về khách hàng của bạn.Muốn dùng thử?


Giao diện thân thiện với người dùng

Hiển thị thống kê xem các kết quả cụ thể: danh sách người dùng đăng ký mới và người dùng quay lại, khách hàng hài lòng và gắn bó.

Bảng điều khiển Tanaza là công cụ phân tích hiển thị dữ liệu được ghi lại qua Wi-Fi. Bảng điều khiển được Tanaza thiết kế để cho phép các công ty phân tích dữ liệu và cung cấp thông tin chi tiết với giao diện đồ họa đẹp.

Nếu bạn muốn chia sẻ dữ liệu được thu thập, bạn có thể làm như vậy mà không cho phép người dùng thay đổi cấu hình Wi-Fi của bạn.Báo cáo dữ liệu theo thời gian thực

Bảng điều khiển hiển thị số lần quay lại so với người dùng mới và dữ liệu tổng hợp về giới tính, tuổi tác, nguồn gốc địa lý, phương thức đăng nhập ưa thích của họ. Nó cũng nhấn mạnh ai là người dùng hấp dẫn nhất của bạn và có bao nhiêu lượt Thích / Đăng ký Facebook mà một vị trí đã nhận được từ người dùng WiFi. Ngoài ra, bảng điều khiển đóng vai trò là cơ sở dữ liệu cho tất cả các máy khách và các kết nối của chúng, hiển thị thông tin chi tiết trên mỗi máy khách và cho phép xuất sang CSV hoặc XLSX.

Theo thông tin người dùng


 • Họ và tên
 • Ngày sinh và số tuổi
 • Địa chỉ E-mail
 • Số điện thoại (xác thực với SMS)
 • Mạng xã hội lựa chọn để đăng nhập
 • Số lượng Wi-Fi kết nối
 • Thời gian người dùng đăng nhập
 • Thông tin AP và SSID đã kết nối
 • Địa chỉ MAC của thiết bị kết nối
 • Địa chỉ IP và địa chỉ MAC của người dùng

Tóm tắt dữ liệu thu thập


 • Top 5 người dùng
 • Đăng ký mới (người dùng duy nhất)
 • Người dùng quay lại
 • Xu hướng của tuần / tháng / năm
 • Số người dùng đã sử dụng một mạng xã hội cụ thể để đăng nhập: xu hướng, số liệu thống kê trong một ngày
 • Facebook check-ins
 • Giới tính và tuổi
 • Vị trí: bản đồ thế giới hoặc thống kê quốc gia

Các bộ lọc nâng cao


Các bộ lọc bao gồm:

 • Tuổi hoặc độ tuổi
 • Giới tính
 • Vị trí (thành phố hay quốc gia)
 • Luồng đăng nhập
 • Ngày đăng ký
 • SSID

Phân đoạn dữ liệu và bộ lọc

Giao diện thân thiện với bảng điều khiển, giúp phân tích Wi-Fi rất dễ dàng. Nó bao gồm số liệu thống kê và xu hướng chung, người dùng hàng đầu, phương pháp xác thực, vị trí địa lý của người dùng, giới tính và độ tuổi

Trên bảng điều khiển này, người dùng chọn khoảng thời gian (ngày / tuần / tháng / phạm vi ngày tùy chỉnh), sau đó anh ta thấy cả dữ liệu chi tiết và tóm tắt về điểm truy cập Wi-Fi của mình. Dữ liệu có thể được xuất qua CSV (có trong Bảng điều khiển) hoặc thông qua API.

Bảng điều khiển cũng có thể được sử dụng để giám sát và quản lý mức tiêu thụ của môi trường WiFi trả phí.


Xem video hướng dẫn sử dụng trang quản trị


WiFi Guest Access > WiFi analytics dashboard


WiFi analytics dashboard


Our Analytics Dashboard allows you to gather and analyze WiFi data and get insights about your customers.Try it now


User-friendly interface

Your customers want to see concrete results: a significant number or new registrations and returning users, happy and engaged customers.

The Tanaza Dashboard is the analytics tool that displays the data captured through Wi-Fi. The Dashboard was designed by Tanaza to enable companies to analyze data and provide insights with a nice graphic interface.

If you would like to share the data collected, you can do so without giving users permission to change your Wi-Fi configurations.Real-time data reports

The dashboard shows the number of returning versus new users and aggregated data about their gender, age, geographic origin, preferred login method. It also highlights who are your most engaged users and how many Facebook Likes/Check-in a location has received from WiFi users. In addition to that, the dashboard serves as a database for all clients and their connections, showing detailed information per client and allowing export to CSV or XLSX.

Per-user data


 • Name and surname
 • Age and birth date
 • E-mail address
 • Phone number (verified with SMS token)
 • Social network chosen to log in
 • Number of WiFi connections
 • Date the user registered on
 • AP name and SSID used to connect
 • MAC address of the AP
 • IP Address and MAC address of the client

Summarized data


 • Top 5 users
 • New registrations (unique users)
 • Returning users
 • Trends of the week/the month/the year
 • Number of users that used a specific social network to login: trend, single day stats
 • Facebook check-ins
 • Gender and age
 • Location: world map or single country stats

Summarized data


Filters include:

 • Age or age range
 • Gender
 • Location (city and country)
 • Login flow
 • Date of registration
 • SSID

Data segmentation and filters

The dashboard’s user-friendly interface makes Wi-Fi analytics very easy. It includes general statistics and trends, top users, authentication methods, geographic location of users, gender and age

On this dashboard, the user selects a time period (day/week/month/custom date range), then he sees both detailed and summarized data of his Wi-Fi hotspot. Data can be exported via CSV (included in the Dashboard) or through APIs.

The dashboard can also be used to monitor and manage the consumption of paid WiFi environments.


Watch our video and learn to navigate our dashboard